Tạo bởi nhà giao dịch cho nhà giao dịch

Cập nhật tất cả các thông tin kinh tế và các sự kiện sắp tới trên toàn thế giới. Lịch kinh tế của Windsor được cập nhật tự động thông qua thông báo trực tiếp để cung cấp cho bạn tất cả thông tin quan trọng có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn.